M.M.S Projektutveckling


  • Ett uppdrag kan spänna över hela processen, från idé till ansökan om ekonomiska resurser, genomförande och dokumentation och utvärdering.


  • Ett uppdrag kan också koncentreras till delar av processen, exempelvis en förstudie, det redaktionella arbetet med en ansökan om finansiering, ett utvärderingsuppdrag etc.


Presentation "Att skriva en anökan om projektmedel - några råd på vägen". Ladda ned: LÄNK.

Projektutveckling

Maria Mörner Stenberg:


Att anlita mig för uppdrag med projektutveckling kan ske på olika sätt, exempelvis genom:


RÅDGIVNINGSSAMTAL till ledningsgrupp, projektgrupp eller andra och/eller andra berörda av ett planerat projekt för nyskapande verksamhet, eller i ett förändringsarbete.


UTBILDNINGSDAGAR med genomgång och fördjupning om mål, syfte och innehåll utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål i projektprocessen.


MENTORSKAP i löpande kontakter med projektansvariga: att ge reflektioner, ställa frågor i dialoger om pågående projektprocess.


Under fyra decenniers arbete med projektutveckling har jag främst varit involverad i uppdrag med projektutveckling som finansierats genom: 


  • Allmänna arvsfonden (projektutveckling som tillgodoser behov hos barn, ungdom, funktionsnedsättning). LÄNK
  • Europeiska socialfonden (kompetensutveckling och arbetsmarknad). LÄNK.
  • Vinnova - myndigheten för innovation. LÄNK.

Identifiera och förankra!

I uppdrag som rådgivare, utbildare och mentor i projektutvecklingsprocesser förs dialoger om:


  • Att identifiera det innovativa och nyskapande! Det är då vi kan argumentera för varför just vårt projekt kan erbjuda något unikt, som inte tillgodoses idag inom ordinarie verksamhet.
  • Att förankra och samverka! En projektidé måste gillas av dem som ska fatta beslut om, stödja och bidra med resurser i projektprocessen.


Förhållandet mellan dessa perspektiv kan liknas vid en sax, som en stadig och funktionell projektil, framkastad i "projektmyllan", det vill säga:

- Det innovativa och nyskapande liksom projektets målgrupper och behov ska vara synliga och vägledande.

- Men det är själva projektidén och dess syfte tillsammans med parterskap och annan samverkan som bildar projektets stabilitet.

Välkommen att ta kontakt!

Maria Mörner Stenberg

morner.stenberg@gmail.com eller 

juristservice@gmail.com 

Maria Mörner Stenberg

pedagog, jurist och teolog

CV: LÄNK